Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
03.07.2023 •

Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne 2023

 Poniżej przedstawiamy terminy egzaminów i zagadnienia z poszczególnych przedmiotów wszystkim tym, którzy zdają egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne:
 

  
 
Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne w sesji sierpniowej 2023
 
 
25.08.2023 - 8.00 - oddanie zeszytów praktycznej nauki zawodu/zaświadczeń o odrobieniu nieobecności na zajęciach praktycznych/praktyka zawodowych
 
 

28.08.2023:

 • 8.00 - ASSK, M.Grzegorczyn
 • 9.00 - 4 TI - M. Grzegorczyn
 • 9.00 - HiT, WoS - P. Gulka
 • 9.00 - historia - J. Wierzbicka
 • 10.00 - w-f - I. Kargol, M. Kargol
 • 10.00 - techn. gastr. - H. Wronowska
 • 10.00 - biologia - H. Wronowska
 
 29.08.2023:
 • 9.00 - matematyka, chemia - J. Bilińska, A. Kuriata
 
  
30.08.2023:
 • 9.00 - MR, PR, PKM - W. Maryniak
 • 9.00 - EDB, PRD - M. Bystrzanowski
 • 9.00 - j. ang. - B. Jastrzębska
 • 9.00 - M.Drozd
 • 10.00 - j. niem. - R. Bielska-Korban, K. Wojtkowicz
 • 10.00 - prac. techn. gastr. egz. klasyf.
 
 
 
 

  
Zagadnienia będziemy publikować w zakładce Egzaminy poprawkowe 2023 - w miarę wysyłania przez nauczycieli.
 

 
 
Egzamin poprawkowy z chemii odbędzie się 29 sierpnia 2023 w sali nr 8
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY - 3 TI:


1) Wzory strukturalne, grupowe i sumaryczne oraz nazwy systematyczne węglowodorów nasyconych
2) Wzory strukturalne, grupowe i sumaryczne oraz nazwy systematyczne węglowodorów nienasyconych
3) Reakcje spalania i substytucji alkanów
4) Reakcje spalania i addycji alkenów i alkinów
5) Budowa cząsteczki benzenu
6) Rodzaje paliw kopalnych i zastosowanie
7) Nazwy i wzory fluorowcopochodnych
8) Nazwy i wzory alkoholi monohydroksylowych
9) Wpływ etanolu na organizm człowieka
 

 
Egzamin poprawkowy z chemii odbędzie się 29 sierpnia 2023 o godz. 9:00 w sali nr 8
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ - 1 K:

1)Budowa atomu i nazwy cząstek elementarnych
2)Nazwy systematyczne i wzory wodorków
3) Nazwy systematyczne i wzory tlenków
4) Nazwy systematyczne i wzory wodorotlenków
5) Nazwy systematyczne i wzory soli
6) Obliczanie masy cząsteczkowej wybranych substancji
7) Stosunek atomowy i masowy pierwiastków w związku chemicznym
Uwaga! Na egzaminie można korzystać z kalkulatora prostego i układu okresowego pierwiastków
 

 
Egzamin poprawkowy z chemii odbędzie się 29 sierpnia 2023 o godz. 9:00 w sali nr 8
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN - 2 K:

1) Mieszanina i rodzaje roztworów
2) Rozpuszczanie i rozpuszczalność
3) Odczytywanie rozpuszczalności substancji stałych z wykresu rozpuszczalności
4) Stężenie procentowe roztworu (proste zadania)
5) Elektrolity, podział jonów (przykłady)
6) Reakcje dysocjacji
7) Skala pH, odczyn roztworu
8) Reakcje zobojętniania( zapis słowny, cząsteczkowy, jonowy i jonowy skrócony)
9) Reakcje strącania osadów( zapis słowny, cząsteczkowy, jonowy i jonowy skrócony)
Uwaga! Na egzaminie można korzystać z układu okresowego pierwiastków, wykresów rozpuszczalności i tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków oraz kalkulatora prostego
 

 
Zagadnienia na egzamin poprawkowy z matematyki
Klasa 4 technikum
Permutacje, wariacje z powtórzeniami i bez powtórzeń
Obliczanie prawdopodobieństw
Wartość oczekiwana
Obliczanie pól i objętości graniastosłupów, ostrosłupów i brył obrotowych
 
Klasa 3 technikum
Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym i f. trygonometryczne kąta wypukłego
Stosowanie związków między f. trygonometrycznych.  tego samego kąta
Stosowanie wzorów redukcyjnych do obliczania f. t trygonometrycznych.
Pola trójkątów i czworokątów
Okrąg wpisany i opisany na trójkącie
Twierdzenia: sinusów i cosinusów
Działania na potęgach
Obliczanie logarytmów i stosowanie własności logarytmów
Funkcja logarytmiczna i wykładnicza-wykresy, własności i przesunięcia
 
Klasa 2 technikum
Równanie prostej na płaszczyźnie: miejsca przecięcia z osiami układu współrzędnych, miejsce zerowe, wyznaczanie równania prostej przechodzącej przez 2 punkty, równanie prostej równoległej i prostej prostopadłej , monotoniczność
Własności funkcji kwadratowej: postać kanoniczna, ogólna i iloczynowa, wierzchołek, zbiór wartości, wykres, współczynniki
Równania kwadratowe
Oddawanie i odejmowanie wielomianów
Mnożenie wielomianów
Rozkład wielomianów na czynniki
 
Klasa 1 technikum
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Działania na potęgach i pierwiastkach, 
Obliczenia procentowe
Przedziały liczbowe
Wzory skróconego mnożenia
Sporządzanie wykresów funkcji, odczytywanie własności funkcji z wykresu, przesunięcia wykresów funkcji
Rozwiązywanie układów równań
 

 
Zagadnienia z historii - 2 K
 
1.Hipolit Cegielski - dlaczego był przykładem walki Polaków z germanizacją + jego biografia.
2.Maria Skłodowska- biografia.
3.Wincenty Witos - dlaczego był przykładem walki o polskość pod zaborem austriackimi + biografia.
4.Józef Piłsudski- dlaczego uznajemy go za jednego z ojców polskiej niepodległości + biografia.
5.Wymień najważniejsze posiadłości kolonialne: Anglii, Francji, Niemiec w XIX wieku.
6.Wyjaśnij pojęcia :kolonia ,trójprzymierze ,trójporozumienie.
7.Podaj pośrednie i bezpośrednie przyczyny wybuchu I wojny.
 

 
Egzamin poprawkowy z Historii i Teraźniejszości odbędzie się 28.08.2023 w sali nr 14
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY -  klasy pierwsze:

1.Powstanie bloku wschodniego
2.Druga okupacja sowiecka w Polsce - legalna opozycja i zbrojny opór
3.Powojenna odbudowa Europy Zachodniej i kwestia Niemiecka
4.Początki zimnej wojny
5.Terror i przebudowa gospodarki w Polsce w latach 1944-1956
6.Polska w latach 1944-1956 - Życie Społeczne
7.Prześladowania religijne w bloku wschodnim w latach 40. I 50. XX w.
8.Destabilizacja w bloku wschodnim
9.Konfrontacja Milenijna - Państwo i Kościół w Polsce na przełomie 50. I 60 lat XX w.
10.Świat w okresie zimnowojennej rywalizacji lat  50. I 60 XX w.

Egzamin poprawkowy z wiedzy o społeczeństwie odbędzie się 28.08.2023 w sali nr 14
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY -  klasy trzecie:

1.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej
2.Formy demokracji Bezpośredniej
3.Prawo wyborcze
4.Władza ustawodawcza
5.Władza wykonawcza - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
6.Władza wykonawcza - Rada Ministrów
7.Samorząd Terytorialny
8.Władza sądownicza
9.Organizacje stojące na straży praworządności
 

JOZ - 1 MO
Słownictwo, zwroty, zdania do tematów :  (tylko te, które były w notatkach na lekcji)
1. Menachen und Arbeitsplatze
2. Kfz-Mechaniker gesucht
3. Werkzeuge
4. Elektrowerkzeuge
5. Neu oder gebraucht
6. Bei der Reklamation
7. In der Kfz - Werkstatt
8. In der Arbeitsumgebung
9. Autohaus
10. Mit Sicherheit gut ausgerustet
 
J. niem. 3 MO
Słownictwo, zwroty, zdania do tematów :  (tylko te, które były w notatkach na lekcji)
1. Meine Sommerferien
2. Werkzeuge
3. Elektrowerkzeuge
4. Neu oder gebraucht
5. Bei der Reklamation
6. In der Kfz - Werkstatt
7. Czas przeszły Perfekt
 

Informacja od p. H. Wronowskiej - zagadnieniach z technologii i biologii zostały wysłane do każdego ucznia osobno, bo mają różne indywidualne zagadnienia.
 
Zagadnienia do egzaminu poprawkowego z technologii gastronomicznej
28.08.2023 r. - poniedziałek
godzina 10:00
Owoce
1. Na jakie grupy dzieli sie owoce?
2. Wymień owoce jagodowe, południowe, suche.
!3. Wskaż owoce najbogatsze w witaminę C.
4. Opisz skład chemiczny i wartość odżywczą owoców.
5. Etapy produkcji zup owocowych.
6. Opisz zasady sporządzania kisieli i galaretek owocowych.
7. Opisz kompoty gotowane, surówkowe, francuskie.
8. Opisz przetwory owocowe: konserwy, dżem, powidła, marmolady, konfitury, owoce kandyzowane, soki owocowe, nektary.

Ziemniaki
1. Omów rozmieszczenie substancji odzywczych w bulwie ziemniaka.
2. Jakie substancje decydują o wartości odzywczej ziemnaków?
3. Typy kulinarne ziemniaków.
4. Zasady obróbki wstępnej  ograniczające straty składników odżywczych.
5. Zasady obróbki cieplnej ziemniaków.
6. Wymień potrawy z ziemniaków: gotowane, smażone, pieczone.
7. Jakie przetwory produkuje się z ziemniaków?

zboża, mąka
1. Zboża chlebowe, niechlebowe.
!2. Budowa ziarna zboża.
3. Opis zbóż: żyto, pszenica, jęczmień, owies, proso, gryka, kukurydza, ryż.
4. Opisz bielmo i zarodek ziarna.
!5. Skaład chmiczny ziarna zbóż.
! 6. Wyjaśnij różnicę między mąką z pełnego przemiału a mąką z niepełnego przemiały.
7.  Wyjaśnij typ mąki.
8. Wymień typy mąk pszennych chlebowych.
9. Wymień mąki makaronowe.
10. Przechowywanie mąki.
11. Ocena organoleptyczna mąki. 

Ciasta wyrabiane na stolnicy
1. Jakie znaczenie ma gluten w produkcji ciast?
2. Opisz zmiany fizykochemiczne zachodzace w cieście kluskowym podczas zarabiania i obróbki cieplnej.
3. Zastosowanie wyrobów z ciasta kluskowego.
4. Wymień asortyment wyrobów z ciasta pierogowego.
5. Jakie surowce stosuje się w produkcji ciasta ziemniaczanego?
6. Wymień asortyment wyrobów z ciasta ziemniaczanego.
7. Zastosowanie wyrobów z ciasta ziemniaczanego.
8.
Ciasta wyrabiane w naczyniu.
1.Wymień rodzaje ciast wyrabianych w naczyniu
2. Czym różnią się kluski francuskie od półfrancuskich?  
3. Jakie zastosowanie w potrawach mają wyroby z ciast wyrabianych w naczyniu. 
4 Czym różni się ciasto naleśnikowe podstawowe od biszkoptowego? 
5. Jakie zmiany fizykochemiczne zachodzą w cieście naleśnikowym podczas smażenia. 

Kasze
1. Z jakich zbóż otrzymuje się kasze? 
2. Jakie typy kasz otrzymuje się w zależności od sposobu obróbki ziarna?
3. Jaką wartość odżywcza mają kasze, co o niej decyduje 
4 . Jakie są zasady gotowania kasz rozklejonych i sypkich. 
5. Jak zapobiega się nadmiernemu rozklejaniu kasz
6. Jakie zmiany fizykochemiczne zachodzą w kaszach podczas obróbki cieplnej. 
7. Jakimi dodatkami uzupełnia się potrawy z kasz 

Mleko
1. Czym różni się mleko surowe od spożywczego.? 
2. Wartość odzywcza mleka. 
3. Jakie drobnoustroje występują w mleku? 
4. W jakim celu przeprowadza się homogenizację mleka.? 
5. Jaki jest asortyment mlecznych napojów fermentowanych? 
6. Czym różni się Śmietana od śmietanki?
 7. Jak otrzymuje się krem bitą śmietanę? 
Sery
1. Podział serów w zależności od rodzaju skrzepu.
 2. Dlaczego sery podpuszczkowe zawierają więcej wapnia niż sery twarogowe?. 
3. Zastosowanie serów w produkcji potraw. 
4. Cechy serów podpuszczkowych dojrzewających. 
5. Opis serów: HERCEŃSKI, KWARGLE, GOMÓŁKI.
6. Otrzymywanie serów smażonych, twarogowych
7. Zawartość tłuszczu w serach.
8. Cechy serów podpuszczkowych dojrzewających.

Jaja
1. Budowa jaja.
2. Wartość odżywcza jaja (białko i żółtko)- jakie białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy, składniki mineralne, woda, inne substancje.
3. Ocena świeżości jaj:
- próba wodna
- prześwietlanie w owoskopie (ocena wielkości komory powietrznej)
- wybycia jaja - ocena organoleptyczna żółtka i białka
4. Podział jaj ze względu na:
- klasy
- sposób chowu: 0,1,2,3
- rozmiary
5. Obróbka wstępna brudna jaj- mycie i sposoby dezynfekcji: naświetlanie UV, wyparzanie, chemiczne (w detergencie)
6. Jakie właściwości jaj wykorzystuje się do produkcji potraw?
7. Na czym polega zdolność zagęszczania potraw jajami?
8. Na czym polegają właściwości emulgujące jaj?
9. Jakie są sposoby utrwalania piany z białek?
10. Podaj przykłady potraw w których wykorzystuje się właściwości jaj:
- emulgujące:....
- spulchniające....
- wiążące...
- zagęszczające....
11. Zasady gotowania jaj: na miękko, mollet, jaja poszetowe, na twardo (tabelka str 389 w nowych)
12. Potrawy z jaj gotowanych, smażonych,  + zastosowanie i sposoby podania
13. Jakie zmiany zachodzą w jajach podczas przechowywania.

Pomady, syropy, glazury.
1. Zastosowanie cukru do wykańczania ciast.
2. Definicja syropu, pomady, glazury.
3. Opisz syrop na nakrapiania (nasączania)
4. Syrop inwertowany.
5. Syrop – konserwa.
6. Karmel.
7. Pomada wodna i mleczna.
8. Opisz rodzaje glazur.
Musy, masy, kremy
1. Opisz krey grzane na przykładzie kremu russel.
2. Wymień skłądniki smakowe kremu russel
3. Opisz kremy zaparzane: bezowy, bezowo-owocowy, bezowy-russel.
4. Jak otrzymuje sie kremy zaparzane?
5. Wymień skłądniki kremów gotowanych.
6. Etapy sporządzania kremów gotowanych.
7. Podaj rodaje kremów gotowanych i ich wykorzystanie.
8. Otrzymywanie i zastosowanie kremów sporządzanych na zimno.
9. Opisz krem szwedzki.
10. Jak sporządzane są musy i do czego są wykorzystywane?
11. Opisz masę serową i makową.
12. Opisz masę grylażową i marcepan.

Ciasta kruche, piernikowe, biszkoptowe, biszkoptowo-tłuszczowe
1. OPISZ METODY SPULCHNIANIA CIAST: FIZYCZNE, CHEMICZNE, BIOLOGICZNE !!!
2. NA CZYM POLEGA SPULCHNIAJĄCA ROLA DROŻDZY?
3. Techniki sporządzania ciast kruchych
4. Kruszonka
5. Wady ciast kruchych i przyczyny ich powstawania.
6. Wyroby z ciasta kruchego.
7. Zastosowania wyrobów z ciasta kruchego str25 w podr.
8. Składniki ciasta piernikowgo.
9. Asortyment wyrobów z ciasta piernikowego.
10. Opisz metody sporządzania ciasta biszkoptowego: na zimno i na ciepło.
11. Wady ciast biszkoptowych i przyczyny ich powstawania.
12. Asortyment wyrobów z ciasta biszkoptowego.
13. Cech i składniki ciasta biszkoptowo - tłuszczowego.
14. Asortyment wyrobów z ciasta biszkoptowo – tłuszczowego.

Ciasta drożdżowe, francuskie, półfrancuskie, parzone, zbijane
zagadnienia z podręcznika:
zad. 1,2,5 str 50
zad. 1,2,3,5 str. 60
zad. 1,2,3,4 str 67
zad. 1,2 str 71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« powrót
 • Rekrutacja
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Google Classroom
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Projekty unijne
 • Facebook
 • YouTube
 • Test
 • Blog
 • Erasmus
 • Komórkomania

Newsletter