Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
21.09.2012 •
Magdalena Małyga •
 
Wszelkimi sprawami związanymi z kształceniem zawodowym w naszej szkole zajmuje się kierownik szkolenia praktycznego mgr Magdalena Małyga.

::: Godziny dyżurów w roku szkolnym 2023/2024 - dyżur szkolny w gabinecie 10, I piętro:
 
poniedziałek 7.00-9.30 s. 10
wtorek 7.00-8.00 s. LP4
środa 7.00-9.30 s. 10
czwartek 7.00-8.00 s. LP4
 
 
Kontakt telefoniczny: 604-815-777
Kontakt e-mailowy: magdalena.malyga@powiat-sredzki.pl
 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
w Branżowej Szkole I Stopnia nr 2 w roku szkolnym 2023/2024
 --------------------------------------------------------------------
(kliknij, aby powiększyć) 
 
 
 
 

PRAKTYKI ZAWODOWE
w Technikum nr 2 w roku szkolnym 2023/2024
 --------------------------------------------------------------------
 
(kliknij, aby powiększyć) 
 
 
 
Uczniowie zobowiązani są do wypełnienia i oddania dzienniczka praktyk wraz z oceną wystawioną przez opiekuna w zakładzie pracy.
Dyrekcja zastrzega możliwość zmiany terminów praktyk zawodowych.
 
 

INFORMACJE
 
 
2022.08.05 - Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025 - przyjęty przez Radę Ministrów. 
 
 

Najważniejsze rozwiązania:

 

Rozwój umiejętności zawodowych, w tym związanych z zieloną i cyfrową transformacją 

 • Podjęta przez MEiN współpraca z przedstawicielami 120 dziedzin gospodarki będzie rozwijana celem pozyskiwania informacji o zapotrzebowaniu na nowe umiejętności oraz szybkiego reagowania na te potrzeby. 
 • Oferta kształcenia zawodowego będzie na bieżąco monitorowana we współpracy z pracodawcami i poszerzana o kolejne zawody i kwalifikacje potrzebne na rynku pracy, w tym związane z wykorzystaniem umiejętności ekologicznych i cyfrowych oraz nowych rozwiązań technologicznych.
 • Wspólnie z pracodawcami zostanie przygotowana oferta nowych zawodów dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 
 • Zostanie zwiększona oferta dostępnych na rynku kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej (tzw. kwalifikacji rynkowych).
 • Do 2025 r. zostaną opracowane oraz udostępnione na domenie publicznej kolejne 
 • e-materiały dla kształcenia zawodowego sprzyjające nabywaniu umiejętności cyfrowych oraz wykorzystujące najnowsze technologie, w tym rozszerzoną rzeczywistość.
 • Nastąpi zwiększenie wykorzystania nowych technologii podczas egzaminów zawodowych. 

Zapewnienie i rozwój kadr dla kształcenia zawodowego

 • Rozwiązania w ramach Planu przewidują wsparcie w zakresie przygotowania i doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego. We współpracy z uczelniami zostaną zrealizowane projekty służące pozyskaniu nowych nauczycieli zawodu. Planuje się również przyjęcie dodatkowych rozwiązań dotyczących możliwości elastycznego zatrudniania w szkołach specjalistów z rynku. Ponadto zostanie zwiększony dostęp do szkoleń branżowych dla obecnych nauczycieli zawodu, realizowanych u pracodawców.
 • Zostaną podjęte działania promujące najlepszych nauczycieli kształcenia zawodowego, których wiedza ekspercka i umiejętności zostaną wykorzystane w upowszechnianiu innowacji w kształceniu zawodowym.

Rozwój doradztwa zawodowego i promocja kształcenia zawodowego

 • Plan działań zakłada dalsze wzmocnienie doradztwa zawodowego i wsparcie uczniów w trafnym wyborze zawodu/ścieżki kształcenia.
 • Od września uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracodawcy będą mogli korzystać z nowego portalu internetowego prezentującego dostępne zawody oraz ułatwiającego współpracę szkół z pracodawcami. Portal ten będzie następnie rozwijany o nowe funkcjonalności prezentujące możliwości uczenia się w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego oraz w systemie pozaszkolnym (np. na kursach), a także ułatwiające dotarcie do interesującej oferty kształcenia.
 • W ramach promocji umiejętności zawodowych zostanie poszerzony dostęp uczniów do olimpiad zawodowych oraz do konkursów umiejętności zawodowych realizowanych we współpracy z branżami. W 2023 r. Polska zorganizuje europejski konkurs umiejętności – Euroskills2023.

Wzmocnienie współpracy z pracodawcami i partnerami społecznymi w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego

 • Kontynuowane będą prace związane z przygotowaniem corocznej prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego, wskazującej zawody o szczególnym zapotrzebowaniu na krajowym rynku pracy oraz zawody o istotnym lub umiarkowanym zapotrzebowaniu w poszczególnych województwach.
 • Kontynuowany będzie coroczny monitoring karier absolwentów szkół ponadpodstawowych. Poza już udostępnianymi raportami dla szkół dostępne będą raporty dotyczące absolwentów poszczególnych branż oraz województw. Docelowo system obejmie interaktywne rozwiązania pozwalające uczniom, rodzicom i pracodawcom na pozyskiwanie informacji o losach absolwentów wybranych szkół.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomi nowe konkursy na utworzenie kolejnych sektorowych rad ds. kompetencji, które skupiają najważniejsze podmioty reprezentujące daną branżę. 
 • Planuje się utworzenie  branżowych centrów umiejętności, wiodących ośrodków kształcenia, szkolenia i egzaminowania w poszczególnych branżach, które przyczynią się do zapewnienia wykwalifikowanych pracowników odpowiadających na potrzeby tych branż.

Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się przez całe życie w regionach

 • Samorządy województw zostaną w większym stopniu włączone w działania służące rozwojowi kształcenia zawodowego i uczenia się przez całe życie. We współpracy z partnerami lokalnymi będą opracowywały skonkretyzowane programy wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności w poszczególnych regionach. Będą  również ustalały priorytetowe kierunki kształcenia w regionie. Na tej podstawie będą ustalane priorytety wydatkowania środków europejskich w regionie przeznaczonych na edukację i szkolenia.
 • Kontynuowane będzie wsparcie z projektów regionalnych dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w poszczególnych województwach. Kształcenie zawodowe będzie jednym z priorytetów wydatkowania środków europejskich w obszarze edukacji w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.
 
Info: MEiN
 
 
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Google Classroom
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Projekty unijne
 • Facebook
 • YouTube
 • Test
 • Blog
 • Erasmus
 • Komórkomania

Newsletter