Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
01.03.2015 •
 

 
 
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU NAUCZANEGO PRZED 2017r.
 
 
W 4-letnim Technikum Mechanicznym uczniowie będą mogli zdobyć wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących (w tym języka angielskiego i niemieckiego) oraz ciekawych przedmiotów zawodowych.
 
Głównym celem nauki w tego typu szkole jest zdobycie umiejętności:
 • wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń;
 • organizowania procesu produkcji.
 
 
Umiejętności zawodowe kształcone będą w dwóch obszarach:
 • M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń, albo M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających, albo M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi - 650 godz.
 • M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń - 150 godz.
 
 W zakresie każdego z powyższych obszarów uczeń w trakcie nauki będzie zdawał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - tym samym - po zdaniu - otrzyma dwa certyfikaty świadczące o posiadanych umiejętnościach mechanicznych.
 
Ponadto szkoła zapewni uzyskanie pozytywnych efektów kształcenia w obszarach wspomagających przyszłą pracę zawodową absolwentów: bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, kompetencje personalne i społeczne, organizacja pracy małych zespołów oraz inne umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik mechanik.
 
W szkole prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanik językiem obcym ukierunkowanym zawodowo jest język niemiecki.
 
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 7 tygodni (280 godzin)
 
 
Szczegółowe informacje o kierunku oraz nauczanych treściach znajdują się w podstawie programowej kształcenia w zawodzie.
 
 • Rekrutacja
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Plan lekcji
 • Szkolenie praktyczne
 • Erasmus
 • Galeria zdjęć
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Multimedia
 • Projekty unijne
 • Test
 • NLO
 • Fronter

Newsletter