Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
25.05.2018 •

Informacja RODO

 

Klauzula informacyjna Facebook

 

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE, czyli tzw. „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony link: https://www.facebook.com/PZSP2/ na portalu społecznościowym Facebook.

 

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej, ul. Św. Andrzeja 4, 55-300 Środa Śląska;

2.      Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: rodo.hr.consulting@gmail.com lub adresem do korespondencji jest adres administratora;

3.      Potencjalnie dane przetwarzane mogą być w celu:

a.       prowadzenia fanpage pod nazwą Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc.;

b.      informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu naszej strony, za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook, zapewnienie ciągłości komunikacji (komentarze, odpowiedzi na reakcje, chat, odpowiedzi na prywatne wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);

a.      ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b.      analitycznym dotyczącym analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, profilu, statystyka oraz reklamy, realizowane za pomocą narzędzi dostarczanych przez aplikację Facebook,  marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c.       Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO);

d.      Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa;

4.      Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie: zgody wyrażonej przez kliknięcie przycisku „Lubię to” lub „Obserwuj”, lub poprzez opublikowanie komentarza na stronie Administratora w portalu społecznościowym Facebook;

5.      We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji międzynarodowych. Specyfika działania Facebook’a i jego międzynarodowy charakter powodują jednak, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas). Podstawą takiego transferu są stosowane standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, dodatkowo w przypadku transferu na teren USA – Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. wprowadzająca Tarczę Prywatności;

6.      Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu określonego na stronach Facebooka w sekcji: Zachowywanie danych, dezaktywacja i usunięcie konta;

7.      Posiada Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania;

8.      Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9.      Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania;


Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook

1.      Administrator i Facebook są wspólnymi administratorami Państwa danych w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych;

2.      Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Facebooka Administratora;

3.      Zakres odpowiedzialności Facebook za przetwarzanie Państwa danych we wskazanych celach:

a.      posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;

b.      zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;

c.       zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;

d.      zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych;

4.      Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Państwa danych:

a.      posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;

b.      zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania;

5.      Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez: Facebook są  dostępne na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy ;

 

 

 
 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych
w zakresie monitoringu wizyjnego/ cctv


Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego/ cctv jest Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej, ul. Św. Andrzeja 4, 55-300 Środa Śląska.

2.       Kontakt z Inspektor Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo.hr.consulting@gmail.com lub adresem do korespondencji jest adres administratora.

3.       Dane osobowe będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w siedzibie przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej, ul. Św. Andrzeja 4, 55-300 Środa Śląska. Monitoringiem wizyjnym/ cctv objęto: budynek (tylko korytarze), wejście główne do budynku oraz wejścia boczne, dodatkowo plac przed siedzibą - aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/ uczniom, osobom przebywającym na terenie zarządzanym przez administratora oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia, pracowników/ uczniów i osób przebywających na terenie zarządzanym przez administratora oraz dochodzenie lub obrona praw przed roszczeniami.

4.       Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;

5.       Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż
3 miesiące, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;

6.       Posiada Pani/Pan prawo:

a.       dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

b.       do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych

c.       do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

8.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie placów i obiektów Administratora

9.       Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 
 

 

Klauzula informacyjna na stronę internetową

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego/ cctv jest Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej, ul. Św. Andrzeja 4, 55-300 Środa Śląska.

1.        Inspektor Ochrony Danych – powołano. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: rodo.hr.consulting@gmail.com lub adresem do korespondencji jest adres administratora;

2.        Cel przetwarzania danych: realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO; osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – art. 6 ust.1 lit. a; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art.6 ust.1 lit. b; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO

3.        Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

4.        Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, mogą zostać udostępniane tylko organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;

5.        Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;

6.        Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.        Posiada Pani/Pan prawo:

a.       dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b.       do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,

c.       do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.        Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne w sytuacji zgody; konieczne w sytuacji zawarcia umowy; potrzebne w celu realizacji obowiązków ciążących na administratorze (wymóg ustawowy) oraz konieczne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO;

 

9.        Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

 
« powrót
 • Rekrutacja
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Google Classroom
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Projekty unijne
 • Facebook
 • YouTube
 • Test
 • Blog
 • Erasmus
 • Komórkomania

Newsletter