Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
05.10.2012 •

 

„Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”


    Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska poprzez realizację programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe zgodnie z potrzebami rynku pracy.

   Projekt realizowany jest jako projekt systemowy przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego - Wydział Edukacji i Nauki oraz Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu jako głównego realizatora. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wartość projektu szacowana jest na kwotę 104 599 910,00 zł. a jego realizację zaplanowano na okres od 3 stycznia 2011r do 30 września 2014r.

    Rozwój Dolnego Śląska stawia nowe zadania przed absolwentami szkół zawodowych, a co za tym idzie wzrastają wymagania wobec kształcenia zawodowego, którego celem jest przygotowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym. Wzrost bezrobocia i rosnący kryzys gospodarczy powodują, iż większe szanse na znalezienie pracy będą miały osoby posiadające wysokie specjalistyczne kwalifikacje zawodowe i rozwinięte umiejętności społeczne. Projekt zakłada dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego oraz regionalnego rynku pracy i wyposażenie absolwentów szkół zawodowych w kompetencje oczekiwane przez pracodawców. Włączenie ich w ten proces spowoduje pożądane powiązanie szkół z rynkiem pracy.

    Wsparciem planuje się objąć łącznie 55 000 uczniów w 250 szkołach zawodowych Dolnego Śląska (zasadniczych, technikach, policealnych oraz szkołach specjalnych), realizujących kształcenie m.in. w 14 branżach (turystycznej, mechanicznej, budowlanej, informatycznej, elektryczno-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, samochodowej, ekonomicznej, handlowo-usługowej, rolniczej, medycznej, logistyczno-spedycyjno-transportowej, odzieżowej i telekomunikacyjnej). Wszystkie formy wsparcia będą w równym stopniu dostępne dla dziewcząt i chłopców.

   Cele szczegółowe projektu:
- rozwój kompetencji kluczowych oczekiwanych przez pracodawców,
- podniesienie kompetencji zawodowych uczniów realizujących kształcenie zawodowe,
- poszerzenie wiedzy uczniów o rynku pracy,
- włączenie pracodawców w proces kształcenia w 250 szkołach zawodowych,
- doskonalenie umiejętności w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się na rynku pracy,
- doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

    Działania projektu mają powiązać kształcenie zawodowe z rynkiem pracy, kładąc nacisk na umiejętności, a nie same wiadomości, przez co gospodarka regionu zyska lepiej przygotowaną kadrę.

    Udostępnienie Systemu Informacji Zawodowej i Branżowej dla 250 szkół, zawierającego kompendium wiedzy na temat dalszego kształcenia, zatrudnienia, specyfiki branż stanowić będzie wsparcie dla uczniów w kreowaniu dalszego funkcjonowania, planowania kariery edukacyjno-zawodowej, opracowania własnego portfolio.

    We wszystkich szkołach projekt obejmuje następujące działania:
• dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
• pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
• efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego,
• wycieczki zawodoznawcze,
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
• praktyki/staże zawodowe
• fora zawodowe
• targi pracy i prezentacje zawodowe
• kursy kwalifikacyjne zawodowe
• projekty zawodoznawcze
• zakup pomocy dydaktycznych
• wyjazdy specjalistyczne do nowocześnie wyposażonych placówek edukacyjnych
• zajęcia praktyczne w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczo-rozwojowych i akademickich
 

Realizator projektu:

Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych
Rynek 6
tel.: 74 843-42-40

 

Informacja: www.ciz.walbrzych.pl

 • Rekrutacja
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Google Classroom
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Projekty unijne
 • Facebook
 • YouTube
 • Test
 • Blog
 • Erasmus
 • Komórkomania

Newsletter