Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
A A A
Powiatowy Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
01.03.2015 •
 
 
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU NAUCZANEGO
OD ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
 
 
 
Podstawa programowa - ORE, 311303
Program nauczania - pobrany 06.2017 - ORE, wersja robocza
 
 

 
 
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU NAUCZANEGO PRZED 2017r.
 
 W 4-letnim Technikum Elektrycznym uczniowie będą mogli zdobyć wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących (w tym języka angielskiego i niemieckiego) oraz ciekawych przedmiotów zawodowych.
 
Głównym celem nauki w tego typu szkole jest zdobycie umiejętności:
 • montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
 • montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobierania, montowania  i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.
  
Umiejętności zawodowe kształcone będą w trzech obszarach:

 • E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych - 450 godz.
 • E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych - 350 godz.
 • E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych - 200 godz.
 
W zakresie każdego z powyższych obszarów uczeń w trakcie nauki będzie zdawał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - tym samym - po zdaniu - otrzyma trzy certyfikaty świadczące o posiadanych umiejętnościach elektrycznych.
 
Ponadto szkoła zapewni uzyskanie pozytywnych efektów kształcenia w obszarach wspomagających przyszłą pracę zawodową absolwentów: bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, kompetencje personalne i społeczne, organizacja pracy małych zespołów oraz inne umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik elektryk.
 
W szkole prowadzącej kształcenie w zawodzie technik elektryk językiem obcym ukierunkowanym zawodowo jest język angielski.
 
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)
  
Szczegółowe informacje o kierunku oraz nauczanych treściach znajdują się w podstawie programowej kształcenia w zawodzie.
 
 
 
 • Rekrutacja
 • Librus - dziennik elektroniczny
 • Plan lekcji
 • Szkolenie praktyczne
 • Erasmus
 • Galeria zdjęć
 • Nasze sukcesy
 • Nasi przyjaciele
 • Multimedia
 • Projekty unijne
 • Test
 • NLO
 • Fronter

Newsletter